Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1155
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 27195
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 2884
Przyznanie statusu bezrobotnego 2184
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1606
Utrata statusu bezrobotnego 1415
Utrata statusu poszukującego pracy 1518
Rejestracja bezrobotnych 8654
Rejestracja przez Internet 2996
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1553
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 5621
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 2247
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1554
Rejestracja poszukujących pracy 2655
Rejestracja przez Internet 4715
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1195
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1448
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1167
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 2429
Prawa bezrobotnych 1875
Prawa poszukujących pracy 1403
Obowiązki bezrobotnych 1917
Obowiązki poszukujących pracy 1605
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 4719
Pośrednictwo pracy krajowe 1287
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1307
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1324
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 1697
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5472
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1598
Staże 12547
Prace interwencyjne 2488
Roboty publiczne 723
Prace społecznie użyteczne 2150
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2883
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 7395
Zasiłek dla bezrobotnych 8543
Ubezpieczenie zdrowotne 1387
Dodatek aktywizacyjny 5549
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 5148
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej 6535
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 1719
Pożyczka szkoleniowa 2336
Bon szkoleniowy 2298
Bon na zasiedlenie 181
Inne finansowe formy wsparcia - pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 3026
Dokumenty do pobrania 11184
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1331
Agencje zatrudnienia 1876
Inne informacje 2146
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2989
Publikacje 1554
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 17449
Zgłoszenie oferty pracy 3173
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 1736
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 1458
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 1492
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1425
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1262
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1195
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 5653
Pośrednictwo pracy krajowe 1544
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1100
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1140
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1471
Staże 5145
Prace interwencyjne 1891
Roboty publiczne 1416
Prace społecznie użyteczne 1930
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 3131
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1435
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1288
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 1613
Zwolnienia grupowe 1312
Wysokość świadczeń pieniężnych 2140
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2710
Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 3461
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1946
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1740
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1390
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 1948
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1246
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1506
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 1851
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1294
Tryb postępowania 1121
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1278
Wymagane dokumenty 1129
Opłaty 1399
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 1887
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1216
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1249
Infolinia dla pracodawców zatrudniających cudziemców w Polsce 1392
Dokumenty do pobrania 14113
Inne informacje 1385
Komunikat dot. bezpłatności wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 602
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 1407
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 1089
Kontakt do urzędu pracy 38426
Telefony 6035
Godziny otwarcia 5257
O Urzędzie 3288
Struktura Urzędu 1950
Schemat organizacyjny 5124
Regulamin organizacyjny 1548
Kierownictwo Urzędu 1856
Dyrektor Urzędu 2201
Zastępca Dyrektora 1803
Kierownik Filii w Morągu 2713
Podstawy prawne działania urzędu 1301
Obowiązujące akty prawne 1198
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2411
Programy 2758
Projekty EFS 2370
Trwające 1714
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (I) 1491
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (II) 1926
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (III) 198
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2015) 686
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2016) 1029
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2017) 224
Zakończone 1432
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.2 schemat A 1450
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.3 schemat A 1711
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 2524
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 1551
SPO RZL Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 3901
SPO RZL Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 3562
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 2004
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 1318
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 2210
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 1697
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.3 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 3511
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 1036
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1 . Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 652
Analizy i statystyki 6143
Sprawozdania o rynku pracy 1977
Informacja o działalności PUP w Ostródzie 1226
Monitoring zawodów 1414
Stopa bezrobocia i informacja o rynku pracy 1571
Strategie i inne dokumenty 147
Przydatne linki 1770
Dokumenty do pobrania 5476
Centrum Aktywizacji Zawodowej 6125
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 917
Majątek, którym instytucja dysponuje 931
Rejestry 641
Rejestry prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy 718
Nabór na stanowiska urzędnicze 750
Trwające 671
Zakończone 750
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 567
Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta 1534
Ogłoszenie o naborze - Doradca zawodowy 2208
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 521
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. ewidencji i świadczeń 1682
Biuletyn Informacji Publicznej 779
Polityka prywatności 752
Redakcja BIP 1012
Dostęp do informacji publicznej 768
Instrukcja korzystania z BIP 850