Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Bon na zasiedlenie

Bon na zasiedlenie

 

 BON NA ZASIEDLENIE DLA BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA

 

 1. Urząd Pracy może przyznać bon na zasiedlenie osobie bezrobotnej do 30 roku życia, która podejmie zatrudnienie, inna pracę zarobkowa lub działalność gospodarczą poza miejsce dotychczasowego zamieszkania, pod warunkiem, że:
 • z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym
 • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie
 • będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy
 1. Bonna zasiedlenie może zostać przyznany osobom bezrobotnym, dla których ustalono profil pomocy II lub w uzasadnionych przypadkach profil I (art. 33 ust. 2c pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)
 2. Bon zostanie wydany, o ile jego realizacja odbywa się zgodnie z ustaleniami Indywidualnego Planu Działania (IPD).
 3. Bonna zasiedlenie może zostać przyznany tylko osobom bezrobotnym, które zmieniają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 4. Maksymalna wysokość środków w ramach bonu na zasiedlenie może być przyznana
  do 200% przeciętnego wynagrodzenia.
 5. Środki otrzymane w ramach bonu na zasiedlenie przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia/innej pracy zarobkowej/działalności gospodarczej.
 6. Osoba bezrobotna zobowiązana jest do przedstawienia zabezpieczenia środków otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie, w przypadku niewywiązania się z warunków umowy, w formie poręczenia przedstawionego przed podpisaniem umowy.
 7. Zawarcie umowy w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie oraz wypłata środków jest uzależniona
  od przedstawienia przez wnioskodawcę zabezpieczenia wykonania warunków umowy w formie poręczenia cywilnego. Poręczyciel powinien spełniać następujące warunki:
  • jest osobą pełnoletnią,
  • jest zatrudnionym na okres co najmniej dwóch lat,
  • nie jest współmałżonkiem wnioskodawcy,
  • osiągać dochód, którego wartość brutto z trzech miesięcy poprzedzających poręczenie,
   wynosi co najmniej 2.000,00 zł brutto,
  • nie ciążą na nim zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczy się
   w stosunku do niego postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań
  • nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.

 

 Osoba bezrobotna jest zobowiązana w terminie:

 1. do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy
  w Ostródzie:
 • dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia/innej pracy zarobkowej/działalności gospodarczej
 • oświadczenie potwierdzające, że odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszka wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości
  i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
 1. do 7 dni od utraty zatrudnienia/innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przedstawić oświadczenie o ww. utracie/zaprzestaniu;
 2. do 7 dni od podjęcia nowego zatrudnienia/ innej pracy zarobkowej/działalności gospodarczej przedstawić:
 • oświadczenie o ww. podjęciu;
 • oświadczenie stwierdzające, że odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszka w związku z podjęciem nowego zatrudnienia/innej pracy zarobkowej/działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie.
 1. do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie
  w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

 

 UWAGA!

 Środki otrzymane w ramach bonu na zasiedlenie podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania PUP:

 

a) w całości w przypadku niedostarczenia do PUP w Ostródzie dokumentów/oświadczeń związanych
z podjęciem lub utrata/zaprzestaniem zatrudnienia/innej pracy zarobkowej/działalności gospodarczej lub niedotrzymania innych warunków umowy;

b) proporcjonalnie do udokumentowanego okresu przebywania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli okres ten wynosi mniej niż 6 miesięcy
w okresie 8 miesięcy od otrzymania bonu.

 

 

Autor: Tomczak Dominika
Strona dodana przez: Adam Krawiec (2017-09-08 08:15:48)
Zredagowana przez: Adam Krawiec (2018-03-22 14:21:55)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupostroda.pl/strona/bon-na-zasiedlenie/243