Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Centrum Aktywizacji Zawodowej

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
W Centrum Aktywizacji Zawodowej osoby bezrobotne mają możliwość skorzystania z usług:
-pośrednika pracy, który pomoże w znalezieniu oferty pracy;
-doradcy zawodowego, który pomoże osobom bezrobotnym mającym trudności w wyborze zatrudnienia, zawodu lub kierunku szkolenia,
-specjalisty do spraw rozwoju zawodowego, który skieruje osobę na szkolenie organizowane przez urząd,
-lidera klubu pracy, który poprowadzi kilkudniowe zajęcia dla bezrobotnych napotykających trudności w uzyskaniu zatrudnienia, pomogą odkryć własne mocne strony, poznać metody aktywnego poszukiwania pracy, nauczyć się zasad tworzenia życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego, przygotować się do korzystnego zaprezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe i informacja zawodowa
Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

Nr telefonu 89 642-95-29 - pok. nr 104,
89 642-95-34 - pok. nr 113,
89 642-95-12 - pok. nr 131


Filia Morąg


Nr tel. 89 757-91-20 - pok. nr 29, 89 757-91-05 - pok. nr 25

Prowadzenie orientacji i poradnictwa zawodowego dla dorosłych należy do kompetencji Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie .

Poradnictwo zawodowe realizowane w publicznych służbach zatrudnienia adresowane jest do:
 • osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które niejednokrotnie potrzebują pomocy w odnalezieniu się na rynku pracy, w wyborze i zmianie zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia zawodowego,
 • osób planujących ścieżkę zawodową,
 • absolwentów szkół wchodzących na rynek pracy,
 • osób pracujących, chcących przekwalifikować się lub zmienić pracę,
 • pracodawców.
Usługi w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej świadczone są w formie indywidualnej i grupowej.
 
Poradnictwo indywidualne
Poradnictwo indywidualne polega na bezpośredniej rozmowie klienta z doradcą zawodowym, podczas której:
· rozpoznawane są oczekiwania i predyspozycje zawodowe klienta
· udzielane są informacje o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
· udzielana jest pomoc w podjęciu decyzji w sprawie wyboru zawodu, szkoły, rodzaju szkolenia
· udzielana jest pomoc poprzez omówienie metod szukania pracy, przeszkód w znalezieniu odpowiedniej pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Klientom korzystającym z indywidualnej rozmowy doradczej udzielana jest pomoc w zakresie podejmowania decyzji zawodowych, a w razie potrzeby zostają skierowani po specjalistyczną poradę do doradcy zawodowego - psychologa. Podczas konsultacji, doradca zawodowy oraz psycholog mogą wykorzystywać różnego typu metody i narzędzia diagnostyczne (m. in. kwestionariusze i zestawy testów), pozwalające określić predyspozycje zawodowe klienta, jego uzdolnienia w odniesieniu do zawodów i właściwości osobowe.
Poradnictwo grupowe
Zajęcia warsztatowe prowadzone są pod kierunkiem doświadczonych doradców zawodowych, którzy poprzez realizację programu zajęć stymulują grupę do działań zmierzających do uzyskania założonych celów. Zajęcia odbywają się w małych grupach (6-16 osób) przy wykorzystaniu aktywizujących technik pracy. Czas ich trwania uzależniony jest od programu. Warsztaty realizowane są cyklicznie.

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY!
 
Informacja zawodowa
Informacja zawodowa polega na udzielaniu informacji o:
 • rynku pracy;
 • możliwościach kształcenia i szkolenia;
 • zawodach;
 • możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej;
 • przedstawienie oczekiwań pracodawców w zakresie kwalifikacji zawodowych wymaganych od kandydatów do pracy.
Informacja zawodowa może mieć charakter indywidualny i grupowy.
 
 
Poradnictwo zawodowe prowadzone przez powiatowe urzędy pracy jest realizowane zgodnie z zasadami:
 • dostępności usług poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  oraz dla pracodawców;
 • dobrowolności korzystania z usług poradnictwa zawodowego;
 • równości w korzystaniu z usług poradnictwa zawodowego, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznania religijne lub przynależność związkową;
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
 • bezpłatności i usług poradnictwa zawodowego;
 • poufności i ochrony danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy korzystających z usług poradnictwa zawodowego.
Każda osoba zgłaszająca się do doradcy zawodowego otrzyma wszechstronną pomoc w zakresie, poradnictwa zawodowego, informacji zawodowej wzmocnienia umiejętności i motywacji w poszukiwaniu pracy.
 
Doradca zawodowy udziela pomocy w:
 • poznaniu samego siebie,
 • poznaniu „świata zawodów”, który daje szansę zaistnienia i osiągnięcia sukcesu,
 • znalezieniu zawodu najlepiej odpowiadającego Twoim predyspozycjom,
 • planowaniu kariery zawodowej, opracowaniu indywidualnego planu działania, pozwalającego osiągnąć sukces na wymagającym rynku pracy,
 • doborze pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i predyspozycjach zawodowych.
Uzyskana pomoc ułatwi:
 
Øpodjęcie decyzji o wyborze zawodu,
Øpodjęcie decyzji o zmianie zawodu,
Øokreślenie zainteresowań i predyspozycji zawodowych,
Øprzygotowanie do bezpośredniego kontaktowania się z pracodawcami.
 
 
 
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców
 
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców polega na udzielaniu pomocy w wyborze kandydatów na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.
 
Doradcy zawodowi, m.in.:
 
·diagnozują predyspozycje zawodowe osób bezrobotnych i poszukujących pracy w oparciu o testu zainteresowań zawodowych,
·kierują na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy (wyłącznie za zgodą bezrobotnego lub poszukującego pracy),
·wspomagają proces rekrutacji i selekcji.
 
 
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców jest realizowane zgodnie z zasadami:
 
·dostępności usług dla pracodawców;
·dobrowolności korzystania z usług poradnictwa zawodowego;
·równości w korzystaniu z usług poradnictwa zawodowego;
·bezpłatności usług;
·poufności i ochrony danych osobowych korzystających z usług doradców zawodowych.
 
 
ZAPRASZAMY!
 
 
Podstawy prawne
Podstawę prawną działalności Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej stanowi ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. „O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” z późniejszymi zmianami (DZ.U z 2013 r. poz. 674 z późn. zm), która definiuje pojęcie poradnictwa zawodowego i kierujące nim zasady, a także wyznacza zakres realizowanych zadań.
Zgodnie z art. 8:
8. W ramach wojewódzkich urzędów pracy funkcjonują centra informacji i planowania kariery zawodowej będące wyspecjalizowanymi komórkami organizacyjnymi, które w szczególności:
1.wspomagają powiatowe urzędy pracy w prowadzeniu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej przez świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych;
2.we współpracy z powiatowymi urzędami pracy opracowują i aktualizują informacje zawodowe oraz inne zasoby informacji pomocne w aktywnym poszukiwaniu pracy i upowszechniają je na terenie województwa;
3.prowadzą zajęcia aktywizacyjne na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy; współpracują przy świadczeniu us ;
4.współdziałają z powiatowymi urzędami pracy w opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych planów działania;
5.świadczą poradnictwo zawodowe i informację zawodową na rzecz pracodawców oraz wspomagają powiatowe urzędy pracy w tym zakresie
6.udzielają informacji o możliwościach i zakresie pomocy świadczonej przez urzędy pracy w ramach poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy
7.w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy opracowują i aktualizują informacje zawodowe oraz inne zasoby informacji pomocne w aktywny poszukiwaniu pracy o charakterze ogólnokrajowym
Zgodnie z art. 38 :
1. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa polega na udzielaniu:
1) bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, w szczególności na:
a) udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
b) udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
c) kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
d) inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;
2) pracodawcom pomocy:
a) w doborze kandydatów do pracy z pośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
b) we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych

2. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa są realizowane zgodnie z zasadami:
1.dostępności usług poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
2.dobrowolności;
3.równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
4.swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
5.bezpłatności;
6.poufności i ochrony danych.


3. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa są świadczone w formie grupowej lub w formie porady indywidualnej.

4. Porada indywidualna w uzasadnionych przypadkach może być, za zgodą bezrobotnego lub poszukującego pracy, poprzedzona specjalistycznymi badaniami lekarskimi lub psychologicznymi. Koszty tych badań są finansowane z Funduszu Pracy do wysokości 15 % przeciętnego wynagrodzenia.
 
 
 

Sala Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie

ul. Jana III Sobieskiego 9 (budynek Centrum Użyteczności Publicznej)

- pokój nr 119
 
oraz
Sala Informacji Zawodowej w Filii Morąg ul.Dąbrowskiego 8
- pokój nr 4 /parter /
 
 
W Sali Informacji Zawodowej umieszczone są zbiory informacji zawodowej. Są to:
 
TECZKI INFORMACJI O ZAWODACH
 
Lista zawodów znajdujących się w posiadaniu doradcy zawodowego:
101 teczek informacji o zawodach istotnych z punktu widzenia potrzeb osób wybierających lub zmieniających zawód.
 
 
CHARAKTERYSTYKI ZAWODÓW
 
546 charakterystyk zawodów zawartych w Przewodniku po zawodach/w formie książkowej oraz zaktualizowane w segregatorach/ oraz w informatorze o zawodach.
 
OPISY ZAWODÓW
 
opisy 2472 zawodów zamieszczone w Klasyfikacji zawodów i specjalności
 
FILMY ZAWODOZNAWCZE
 
115 krótkometrażowych filmów o zawodach na kasetach video, które stanowią uzupełnienie informacji o zawodach.
 
FILMY TEMATYCZNE
 
asertywność, metody poszukiwania pracy, planowanie kariery zawodowej, komunikacja interpersonalna, stres, poczucie własnej wartości, obsługa klienta, marketing i przedsiębiorczość, zarządzanie czasem
 
 
MATERIAŁY INFORMACYJNE POMOCNE W POSZUKIWANIU PRACY
 
ulotki i broszury zawierające między innymi wskazówki dotyczące samodzielnego i aktywnego poruszania się po rynku pracy, różnych sposobów poszukiwania pracy oraz sporządzania własnej oferty, czyli CV i listu motywacyjnego
 
 
Skorzystać również można z umieszczonych w nich komputerów
 
ZAPRASZAMY!
 
 
KLUB PRACY
 
Klub Pracy jest formą bezpłatnej pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy, napotykającym na szczególne trudności związane z podjęciem zatrudnienia, które wynikają z długiego okresu pozostawania bez pracy oraz indywidualnych predyspozycji.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy. Po szkoleniu bezrobotny powinien:
 • określić i zanalizować lokalny rynek pracy,
 • określić i porównać swoje mocne strony z możliwościami oferowanymi przez rynek pracy, co pozwoli na: znalezienie pracy, samozatrudnienie, stanie się osobą bardziej przedsiębiorczą, podjęcie decyzji o dalszym kształceniu;
 • zastosować różnorodne techniki poszukiwania pracy tj.: pisanie życiorysu i listu motywacyjnego, przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, budowanie i wykorzystanie siatki kontaktów;
 • udoskonalić swoje umiejętności w zakresie podejmowania decyzji i ich realizacji,
 • wzmocnić wiarę we własne umiejętności i możliwości kierowania własnym życiem.
PODCZAS ZAJĘĆ W KLUBIE PRACY UCZESTNICY MOGĄ:
 • poznać podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy, które nim rządzą, napisać dokumenty aplikacyjne : CV z doświadczeniem zawodowym i bez doświadczenia zawodowego, list motywacyjny
·dokonać analizy lokalnego rynku pracy,
·określić swoją sylwetkę zawodową oraz dokonać bilansu swoich mocnych i słabych stron,
 • dopasować swoje kwalifikacje, umiejętności oraz predyspozycje do oferty rynku pracy,
 • podjąć decyzję dotyczącą swojej przyszłości zawodowej,
 • nabyć wiedzę z zakresu technik i metod poszukiwania pracy oraz przekonać się o potrzebie ich stosowania oraz ich skuteczności,
 • nawiązywać kontakty pomocne w znalezieniu pracy,
 • korzystać z wyposażenia klubu pracy (komputera, internetu, telefonu).
 
ZAPRASZAMY!
 
 
Skontaktuj się z doradcą zawodowym w naszym URZĘDZIE PRACY w Ostródzie
lub w Filii w Morągu

 

Wytworzył:
Zdzisław Szramowski
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-11-17 18:05:09)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-11-17 18:05:30)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupostroda.pl/strona/centrum-aktywizacji-zawodowej/195