Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Kierownictwo Urzędu » Dyrektor Urzędu

Dyrektor Urzędu

Funkcję Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie sprawuje:

Mariusz Bojarowski 


Pokój 120
(wejście przez s
ekretariat, pokój 119)

Tel.: 89 642-95-10

 

Całokształtem działalności PUP kieruje Dyrektor i ponosi za nią pełną odpowiedzialność przed Starostą. Dyrektor kieruje działalnością Powiatowego Urzędu Pracy przy pomocy Zastępcy, kierowników komórek organizacyjnych oraz Kierownika Filii PUP.

Podczas nieobecności Dyrektora kierownictwo sprawuje Zastępca. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.

Dyrektor kieruje pracą PUP i bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne:
1) Dział Finansowo – Księgowy,
2) Dział Organizacyjno-Administracyjny,
3) Filia PUP:
    a) samodzielne stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych,
    b) samodzielne stanowisko ds. informatyki i statystyki.


W zakresie zadań merytorycznych Dyrektorowi bezpośrednio podlega Główny Księgowy.

Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:
1) planowanie i dysponowanie środkami FP,
2) planowanie i dysponowanie środkami budżetu urzędu,
3) zatrudnianie, zwalnianie i wykonywanie innych czynności za pracodawcę w stosunku do pracow¬ników PUP,
4) powoływanie i odwoływanie Zastępcy,
5) współpraca z organami, organizacjami i instytucjami określonymi w § 5,
6) planowanie, wytyczanie kierunków działania i organizacja pracy w PUP,
7) wydawanie zarządzeń związanych z funkcjonowaniem urzędu,
8) wydawanie z pisemnego upoważnienia Starosty decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym,
9) zawieranie w imieniu Starosty umów cywilnoprawnych w celu realizacji zadań okre¬ślonych w ustawie,
10) realizacja innych zadań określonych w art. 9 ustawy,
11) opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego PUP i przedkładanie go Zarzą¬dowi Powiatu,
12) dokonywanie czynności prawnych związanych z prowadzeniem PUP w granicach zwykłego zarządu,
13) zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.


Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-11-17 16:55:54)
Zredagowana przez: Adam Krawiec (2022-09-19 15:58:58)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupostroda.pl/strona/dyrektor-urzedu/190