Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej

 

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ BEZROBOTNEJ LUB POSZUKUJĄCEJ PRACY NIEPOZSTAJĄCEJ W ZATRUDNIENIU

 

Powiatowy Urząd Pracy

 

w Ostródzie, w godz. 8.00 – 14.00, pokój 132 (parter), tel. 89 642-95-24, 89 642 95 40

Filia w Morągu, w godz. 8.00 – 14.00, pokój 31 (I piętro), tel. 89 757-91-22

 

strona internetowa urzędu - http://pupostroda.pl

 

Starosta ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może przyznać osobie niepełnosprawnej bezrobotnej albo niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, w kwocie przewidzianej w umowie, ale nie wyższej niż 15-krotne przeciętne wynagrodzenie, jeżeli osoba taka nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może jednorazowo otrzymać środki PFRON na:

1) podjęcie po raz pierwszy działalności:

a) gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

b) rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia,

2) wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej,

3) ponowne podjęcie działalności gospodarczej lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeżeli zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej.

Wniosek składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej.

 

Przy OCENIE WNIOSKÓW bierze się pod uwagę:

 

1) co najmniej 1 miesięczny okres zarejestrowania w tutejszym Urzędzie na dzień złożenia wniosku

2) udokumentowane kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy,

3) zasadność społeczną i gospodarczą uruchomienia odpowiedniej działalności gospodarczej,

4) zapotrzebowanie na dany rodzaj działalności,

5) miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (preferowane lokale położone na terenie powiatu ostródzkiego),

6) przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia,

7) wysokość zaangażowanych środków własnych oraz innych źródeł finansowania,

8) rodzaj możliwego do przyjęcia zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków Funduszu,

9) posiadane przez wnioskodawcę przygotowanie do uruchomienia planowanej działalności gospodarczej (lokal, maszyny i urządzenia),

10) kalkulację wydatków na uruchomienie działalności,

11) czy niepełnosprawny nie korzystał dotychczas z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenia lub przystąpienia do spółdzielni socjalnej

12) nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12m-cy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,

13) nie posiada żadnych nieuregulowanych zobowiązań wobec budżetu państwa,

14) nie ubiega się o środki na przejęcie już istniejącej działalności gospodarczej (w tym od członka rodziny),

15) czy wnioskodawca spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy „de minimis”,

16) wysokość posiadanych środków Funduszu przeznaczonych na ten cel,

17) czy wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.

 

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku osoba niepełnosprawna jest powiadamiana w formie pisemnej

w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały przyznającej środki Urzędowi na ten cel . W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta informuje pisemnie wnioskodawcę, o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

Osoba niepełnosprawna korzystająca z dotacji może zarejestrować działalność gospodarczą

wyłącznie po podpisaniu umowy z urzędem pracy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Otrzymane środki winny być wydatkowane w szczególności na zakup niezbędnych środków trwałych – maszyn, urządzeń, narzędzi, przyrządów, aparatury, itp. z przeznaczeniem do używania w prowadzonej działalności. Dopuszczalne jest przeznaczenie środków na zakup środków obrotowych do 30% kwoty wnioskowanej.

! Środki nie mogą być wydatkowane na:

 • wniesienie udziałów do spółek, zakup akcji, obligacji, polis,
 • wydatki dotyczące kosztów budów, remonty kapitalne,
 • zakup nieruchomości i ziemi, opłaty administracyjne
 • zakup samochodu osobowego, lawety, auto-lawety, koszty leasingu
 • zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego w działalności zarobkowej w zakresie transportu towarowego,
 • spłatę zadłużeń,
 • wniesienie kaucji,
 • wykupu koncesji, licencji oraz zezwoleń,
 • koszty podłączenia wszelkich mediów i instalacji
 • salony gier hazardowych i zręcznościowych, agencje towarzyskie, saloniki wróżbiarskie i astrologiczne itp.,
 • opłaty związane z wynajmem lub dzierżawą lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • koszty przesyłki, opłaty kurierskiej i transportu związane z zakupem rzeczy,
 • zakup automatów z napojami i słodyczami,
 • używanego sprzętu komputerowego,
 • konstrukcji stalowych typu garaż,
 • napoi alkoholowych i wyrobów tytoniowych,
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie handlu obwoźnego i gastronomii obwoźnej oraz sektorów wymienionych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006r., s.5).

 

Dokumentem potwierdzającym poniesione wydatki może być wyłącznie faktura, rachunek lub w wyjątkowych

przypadkach umowa cywilno – prawna kupna – sprzedaży, za uprzednią pisemną zgodą Urzędu, o ile wartość

zakupywanego przedmiotu przekracza kwotę 5 000 zł.

 

Korzystając z dotacji osoba niepełnosprawna ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:

 1. Złożenia w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy potwierdzenia dokonania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 2. 2. Wskazania we wpisie do CEIDG terminu rozpoczęcia działalności gospodarczej nie później niż 1 miesiąc od daty podpisania umowy.
 3. Udokumentowania (np. fakturami, rachunkami, umowami cywilno-prawnymi) i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie do 2m-cy od dnia podjęcia działalności gospodarczej (wydatki rozliczane są w kwocie brutto).
 4. Przestrzegania ustalonej podczas negocjacji specyfikacji zakupów.
 5. Wydatkowania przyznanej kwoty zgodnie z celem na jaki została przyznana w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dni od dnia podjęcia działalności gospodarczej.
 6. Prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, co najmniej 24m-cy.
 7. Ostatecznego rozliczenia się z otrzymanej dotacji w terminie 60 dni po upływie 24m-cznego okresu prowadzenia działalności gospodarczej i przedłożenia zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w składkach i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających okres podlegania do ubezpieczenia społecznego i nie zalegania w składkach.

Urząd może ROZWIĄZAĆ UMOWĘ ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

 

 1. Nie udokumentowania wydatków w ramach przyznanej kwoty fakturami, rachunkami lub umowami cywilno-prawnymi potwierdzającymi wydatkowanie otrzymanej kwoty.
 2. Prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 24m-ce.
 3. Podjęcia zatrudnienia w okresie pierwszych 24m-cy prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Wykorzystania przyznanej kwoty niezgodnie z celem, na jaki została udzielona.
 5. Ujawnienie, iż przedstawione w Urzędzie dokumenty nie odpowiadają stanowi faktycznemu.
 6. Zmiany rodzaju działalności bądź wyposażenia zakupionego w ramach dotacji bez zgody.
 7. Wyzbycia się zakupionego z dofinansowania sprzętu, maszyn i urządzeń w trakcie trwania umowy.
 8. Podjęcia zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 24-,miesięcy jej prowadzenia.
 9. Złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia stanowiącego integralną cześć wniosku o przyznanie dofinansowania
 10. Uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli realizacji umowy.

 

Wypowiedzenie umowy powoduje, że osoba niepełnosprawna jest zobowiązana zwrócić otrzymaną dotację w ciągu 3 miesięcy wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowej od dnia wypłacenia środków do dnia ich całkowitej spłaty.

 

Formami zabezpieczenia ewentualnego zwrotu przez osobę niepełnosprawną dotacji jest: poręczenie cywilne osób o dochodach co najmniej 1 800 zł brutto na każde 10 tys. zł przyznanej dotacji, weksel z poręczeniem wekslowym (awal), akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

 

Podstawa prawna:

 

1) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.),

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 roku w sprawie przyznawania środków na podjecie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. z 2007 Nr 197 poz. 1403 z późn. zm.),

3) Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dn. 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379 z dnia 28.12.2006r.).

 

Formy zabezpieczenia (wyciąg z regulaminu przyznawania środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przez osobę niepełnosprawną oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie)

1. Dopuszczalne formy zabezpieczenia przyznanych środków, to:

1) weksel z poręczeniem wekslowym (awal)

2) poręczenie osób fizycznych, prawnych oraz nieposiadających osobowości prawnej,

a posiadających zdolność do czynności prawnych

3) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika

4) gwarancja bankowa

5) zastaw na prawach i rzeczach

6) blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym

2. W przypadku zabezpieczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 Regulaminu,

akceptowalną formą poręczenia wekslowego jest poręczenie zgodne z przepisami prawa

wekslowego udzielone przez:

1) osoby fizyczne, które osiągają wynagrodzenie lub dochód na poziomie, co

najmniej 1800 zł brutto na każde 10.000 zł przyznanej dotacji,

2) osoby prawne, lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej, a posiadające

zdolność do czynności prawnych, których zdolność zabezpieczenia środków

badana będzie na podstawie dokumentów finansowych tj. bilans oraz rachunek

zysków i strat.

3. W przypadku zabezpieczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Regulaminu,

akceptowalną formą poręczenia cywilnego jest poręczenie zgodne z przepisami prawa

cywilnego udzielone przez:

1) osoby fizyczne, które osiągają wynagrodzenie lub dochód na poziomie, co

najmniej 1800 zł brutto na każde 10.000 zł przyznanej dotacji,

2) osoby prawne, lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej, a posiadające

zdolność do czynności prawnych, których zdolność zabezpieczenia środków

badana będzie na podstawie dokumentów finansowych tj. bilans oraz rachunek zysków i strat.

4. Poręczycielem, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, może być osoba fizyczna, która:

1) ma ukończone 18 lat,

2) ma uregulowany stosunek do służby wojskowej,

3) pozostaje w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie upadłości lub

likwidacji, minimum na czas trwania umowy lub na czas nieokreślony, niebędąca

w okresie wypowiedzenia, wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub

administracyjne, lub

4) prowadzi działalność gospodarczą, która to działalność nie jest w stanie likwidacji

lub upadłości, lub

5) posiada prawo do emerytury lub renty stałej,

6) złoży oświadczenie majątkowe.

5. Poręczycielem, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, nie może być:

a) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – rozliczająca się z podatku

dochodowego w formie karty podatkowej,

b) współmałżonek wnioskodawcy pozostający z wnioskodawcą w małżeńskiej

wspólności majątkowej.

6. W przypadku zabezpieczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 Regulaminu -

zabezpieczenie musi zapewniać zwrot w wysokości przyznanych środków wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych.

7. Poręczenie przez osobę fizyczną wymaga zgody współmałżonka poręczyciela, wyrażonej

w formie pisemnej w obecności uprawnionego pracownika Urzędu lub zgody poświadczonej

notarialnie – wyjątek stanowi rozdzielność majątkowa.

8. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem ponosi Wnioskodawca.

9. Od zabezpieczenia zwrotu otrzymanej pomocy i jej udokumentowania, Urząd uzależnia

jej wypłacenie.

 

Od poręczycieli wymagane jest oświadczenie o uzyskiwanych dochodach oraz ich źródłach, zobowiązaniach, a także aktualnych zobowiązaniach finansowych (należy dostarczyć przed podpisaniem umowy o przyznanie dotacji do weryfikacji)

Autor: Kamila Odolińska
Strona dodana przez: Adam Krawiec (2014-03-17 08:12:33)
Zredagowana przez: Adam Krawiec (2017-09-08 08:46:00)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupostroda.pl/strona/jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej-dla-osoby-niepelnosprawnej/196