Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem tej działalności, w kwocie nie wyższej niż 6-krotne przeciętne wynagrodzenie.

Przyznawane osobie bezrobotnej środki z Funduszu Pracy mogą być udzielane celem podjęcia działalności gospodarczej określonej przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. na działalność wytwórczą, budowlaną, usługową i handlową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły (min. 12 m-cy) w celach zarobkowych.

Od powyższego ustala się następujące WYŁĄCZENIA:

1. sezonowa działalność gospodarcza,
2. działalność rolnicza,
3. handel obwoźny i obnośny,
4. zakup pojazdu przeznaczonego do transportu drogowego w przypadku działalności w zakresie drogowego transportu towarowego,
5. przejęcie w całości lub w części działalności gospodarczej już istniejącej od innej osoby, w tym członka rodziny,
6. handel przez Internet,
7. sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów alkoholowych.

 

 Przy OCENIE WNIOSKÓW bierze się pod uwagę:

 

1) udokumentowane kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy,

2) posiadanie statusu osoby bezrobotnej przez okres co najmniej 1 miesiąca na dzień złożenia wniosku,

3) zasadność społeczną i gospodarczą uruchomienia odpowiedniej działalności gospodarczej,

4) zapotrzebowanie na dany rodzaj działalności,

5) miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (preferencje dla przedsięwzięć na terenie działania urzędu pracy),

6) posiadanie przez wnioskodawcę lokalu na działalność, urządzeń i maszyn,

7) wysokość posiadanych własnych środków finansowania oraz innych środków wnoszonych przez wnioskodawcę,

8) rodzaj możliwego do przyjęcia zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków Funduszu Pracy,

9) szanse powodzenia przedsięwzięcia (stopień ryzyka prawidłowego wykorzystania środków Funduszu Pracy),

10) czy w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień złożenia wniosku bezrobotny:

 • nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej prac zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dotychczas miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych

 

 • nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie

 

 • po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie

 

11) nie otrzymał dotychczas bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenia lub przystąpienia do spółdzielni socjalnej

12) nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12m-cy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,

13) nie posiada żadnych nieuregulowanych zobowiązań wobec budżetu państwa,

14) nie ubiega się o środki na przejęcie już istniejącej działalności gospodarczej (w tym od członka rodziny),

15) spełnia warunki, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

16) nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny,

17) czy wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.

 

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku bezrobotny powiadamiany jest w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.

 

Bezrobotny korzystając z dotacji może zarejestrować działalność gospodarczą

wyłącznie po podpisaniu umowy z urzędem pracy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Otrzymane środki winny być wydatkowane w szczególności na zakup środków trwałych – maszyn, urządzeń, narzędzi, przyrządów, aparatury, itp. z przeznaczeniem do używania w prowadzonej działalności. Dopuszczalne jest przeznaczenie środków na zakup: towarów, materiałów do wysokości 30 % przyznanej kwoty, reklamy do 1500 zł .samochodu ciężarowego do 10.000zl

! Środki nie mogą być wydatkowane na:

 • udziały w spółkach, wydatki inwestycyjne obejmujące m.in. koszty budowy, remonty kapitalne, remont lokalu, koszty podłączania wszelkich mediów, instalacji, itp.
 • zakupy samochodów osobowych, lawety i auto lawety, koszty leasingu
 • zakup nieruchomości, opłaty administracyjne, skarbowe, koncesje, kaucje, płace
 • nabycie akcji, obligacji, polis
 • salony gier hazardowych i zręcznościowych, agencje towarzyskie, saloniki wróżbiarskie i astrologiczne, itp.
 • opłaty związane z wynajmem lub dzierżawą lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej
 • zakup maszyn i urządzeń używanych od członków rodziny
 • koszty przesyłki, opłaty kurierskiej i transportu związane z zakupem rzeczy
 • zakup automatów z napojami i słodyczami, używanego sprzętu komputerowego, konstrukcji stalowych typu garaż, napoi alkoholowych i wyrobów tytoniowych
 • zakup sprzętu, maszyn itp. z przeznaczeniem na ich wynajem, zakup kasy fiskalnej,
 • zakup żywego inwentarza z przeznaczeniem do hodowli.

 

Dokumentem potwierdzającym poniesione wydatki może być wyłącznie faktura, rachunek lub w wyjątkowych przypadkach umowa cywilno – prawna kupna – sprzedaży za uprzednią pisemną zgodą Urzędu, o ile wartość zakupywanego przedmiotu przekracza kwotę 5 000 zł (dotyczy rzeczy używanej).

Do rozliczenia przyznanych środków wymagana jest ocena techniczna rzeczoznawcy wraz z dokonaną przez niego wyceną.

W przypadku zakupów realizowanych za pośrednictwem osób trzecich (płatność za pobraniem, system PayU, PayPal itp.) wymagane jest dostarczenie informacji od sprzedawcy o zapłacie za zakupiony towar z podaniem daty zapłaty.

 

Korzystając z dotacji BEZROBOTNY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:

 1. W terminie 3 dni od dnia podpisania umowy do dostarczenia oświadczenia w formie pisemnej stwierdzającego dzień otrzymania środków finansowych na konto bankowe.

 

 1. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy do dokonania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) z zastrzeżeniem, że wskazany we wpisie dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być wcześniejszy niż następny dzień po otrzymaniu dofinansowania.

 

 1. We wpisie do CEIDG wskazać termin rozpoczęcia działalności gospodarczej nie później niż
  1 miesiąc od daty podpisania niniejszej umowy.

 

 1. Złożenia dokumentu potwierdzającego rejestrację działalności gospodarczej, tj. potwierdzenie dokonania wpisu do CEIDG w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

 

 1. Wydatkowania udzielonej kwoty w terminie od dnia zawarcia umowy do 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej wskazanego we wpisie do CEIDG.

 

 1. Przestrzegania ustalonej we wniosku specyfikacji i harmonogramu zakupów.

 

 1. Prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, co najmniej 12m-cy.

 

 1. Udokumentowania (np. fakturami, rachunkami, umowami cywilno-prawnymi) i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie do 2m-cy od dnia podjęcia działalności gospodarczej (wydatki rozliczane są w kwocie brutto).

 

 1. Ostatecznego rozliczenia się z otrzymanej dotacji w terminie 60 dni po upływie 12m-cznego okresu prowadzenia działalności gospodarczej i przedłożenia zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających okres podlegania do ubezpieczenia społecznego oraz oświadczenia o przychodach za okres prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

Wypowiedzenie umowy powoduje, że Bezrobotny jest zobowiązany zwrócić otrzymaną dotację w ciągu 30 dni

wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia wypłacenia środków do dnia ich całkowitej spłaty.

 

Zabezpieczenie:

 

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć odpowiednie zabezpieczenie zwrotu przyznanych środków
z Funduszu Pracy.

 

Formami zabezpieczenia ewentualnego zwrotu przez bezrobotnego dofinansowania może być :

 • poręczenie
 • weksel z poręczeniem wekslowym (awal)
 • gwarancja bankowa
 • zastaw na prawach lub rzeczach
 • blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym
 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika, którego koszty ponosi osoba bezrobotna

1. Poręczycielem może być osoba fizyczna w wieku do 67 lat, na której nie ciążą zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczy się w stosunku do niej postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań:

a] pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w likwidacji lub upadłości zatrudniona na czas nieokreślony lub określony minimum 2 lata licząc od dnia złożenia wniosku, nie będąca w okresie wypowiedzenia, lub

b] prowadząca działalność gospodarczą przez okres minimum 6 miesięcy, która nie jest w stanie upadłości lub likwidacji i nie posiada zaległości wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego,

c] mająca przyznane prawo do emerytury lub renty na okres nie krótszy niż 2 lata począwszy od dnia złożenia wniosku

Wymagane jest, aby miesięcznie dochody poręczycieli wyniosły minimum:

a] w przypadku dwóch osób poręczających 2500 zł brutto każdy z nich,

b] w przypadku jednej osoby poręczającej 4000 zł brutto,

W celu udokumentowania dochodów poręczyciela bezrobotny zobowiązany jest do przedłożenia odpowiednio następujących dokumentów po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku:

a] oświadczenia o dochodach i zatrudnieniu z ujęciem przeciętnego wynagrodzenia brutto z ostatnich 3 miesięcy na druku opracowanym przez Urząd,

lub,

b] oświadczenia na druku opracowanym przez Urząd wraz z rocznym zeznaniem podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu za poprzedni rok podatkowy, zaświadczeniem o nie zaleganiu wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego (uaktualnione nie później niż z 3 miesięcy od daty wydania), oraz w zależności od formy opodatkowania dokument potwierdzający osiągnięty dochód w okresie ostatnich 3 miesięcy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

lub,

c] oświadczenia na druku opracowanym przez Urząd wraz z decyzją przyznającą świadczenie oraz ostatni dowód otrzymania świadczenia (odcinek lub wyciąg bankowy).

Wymagane jest przedstawienie oświadczenia współmałżonka poręczyciela o wyrażeniu zgody na poręczenie (osobiste stawiennictwo w dniu podpisania umowy). Oświadczenia nie są wymagane w przypadku udokumentowania zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej. Formalności załatwiane są przez osobę bezrobotną i poręczyciela/i przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

 

2. Do weksla in blanco wraz z poręczeniem wekslowym (awal) wymagany jest jeden poręczyciel
o dochodach miesięcznych na poziomie co najmniej 2.500 zł brutto. Formalności załatwiane są przez osobę bezrobotną i poręczyciela przed podpisaniem umowy.

 

Poręczycielem, o którym mowa w pkt 1 i 2 nie może być osoba, która udzieliła już poręczenia na niezakończone umowy finansowane z Funduszu Pracy (na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy, spółdzielnię socjalną).

 

3. Gwarancja bankowa. Na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie, w której wskazana jest kwota wraz z odsetkami ustawowymi i innymi kosztami jakie Urząd poniesie w celu wyegzekwowania należności, bank wystawia gwarancję na rzecz PUP na okres 18 miesięcy. Gwarancja bankowa jest zobowiązaniem banku (gwaranta), podjętym na zlecenie Klienta (zleceniodawcy), do wypłacenia osobie uprawnionej (beneficjentowi PUP) określonej sumy pieniężnej po otrzymaniu pisemnego żądania beneficjenta stwierdzającego, że zleceniodawca nie wykonał zobowiązań umownych zabezpieczonych gwarancją bankową. Formalności załatwiane są przez osobę bezrobotną po podpisaniu umowy, a przed wypłatą dofinansowania.

 

4. Zastaw na prawach lub rzeczach. W celu ustanowienia zastawu rejestrowego konieczne jest zawarcie umowy zastawu. Na jej podstawie ustanawia się na określonej ruchomości takie zabezpieczenie oraz wpis zastawu do rejestru zastawów. Umowa zawierana jest pomiędzy wierzycielem a osoba uprawnioną do rozporządzania rzeczą mającą stanowić przedmiot zastawu. Formalności załatwiane są przez osobę bezrobotną we właściwym sądzie rejestrowym po podpisaniu umowy o dofinansowanie a przed wypłatą dofinansowania.

 

5. Blokada rachunku bankowego. Na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie, w której wskazana jest kwota wraz z odsetkami ustawowymi i innymi kosztami jakie Urząd poniesie w celu wyegzekwowania należności, bank wystawia blokadę na rzecz PUP na okres 18 miesięcy. Blokada polega na tym, że na rachunku bankowym zostaje zablokowana kwota środków pieniężnych w celu zabezpieczenia wykonania określonego zobowiązania. W czasie obowiązywania blokady posiadacz rachunku bankowego nie może dysponować zablokowanymi środkami ani też podejmować środków będących przedmiotem blokady. Przedmiotem blokady są zawsze i wyłącznie środki zgromadzone na rachunku bankowym i może dotyczyć rachunku: bieżącego, oszczędnościowo-rozliczeniowego lub lokat terminowych. Formalności załatwiane są przez osobę bezrobotną przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

 

6. Akt notarialny o poddaniu się egzekucji. Na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie, w której wskazana jest kwota wraz z odsetkami notariusz wystawia akt o poddaniu się egzekucji na rzecz PUP na okres 3 lat.

Formalności dopełniane są przez osobę bezrobotną po podpisaniu umowy a przed wypłatą dofinansowania.

 • Przyjęte zabezpieczenie musi gwarantować możliwość realnej windykacji zadłużenia na wypadek niewypłacalności wnioskodawcy.
 • W przypadku utraty zatrudnienia przez poręczyciela lub zaistnienia okoliczności wpływających negatywnie na sytuację finansową i majątkową poręczyciela, Urząd zastrzega sobie prawo żądania zmiany poręczyciela lub ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia.
 • Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu otrzymanych środków ponosi wnioskodawca.
 • W przypadku niespełnienia przez poręczycieli lub formę zabezpieczeń wymogów określonych niniejszym regulaminem, ostateczną decyzję w sprawie formy zabezpieczenia w tym ilości poręczycieli podejmuje Dyrektor Urzędu uwzględniając adekwatność formy zabezpieczenia pod kątem możliwości wyegzekwowania ewentualnych nienależnych świadczeń.
 • Zgodnie z art. 36 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, zadłużenie osoby bezrobotnej wymaga pisemnej zgody jego współmałżonka.

 

Poręczycielem nie może być:

 • współmałżonek bezrobotnego (wyjątek stanowi udokumentowany fakt zniesienia wspólności majątkowej).
 • osoba, która udzieliła już poręczenia na niezakończone umowy finansowane z Funduszu Pracy (na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy, spółdzielnię socjalną).

Dokumenty potwierdzające dochód powinny być złożone w oryginale.

 

Podstawa prawna:

 

1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1065),

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1041),

3) Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dn. 18 grudnia 2013r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. str. 1).

 

 

 

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:52:32)
Zredagowana przez: Adam Krawiec (2018-03-06 12:58:56)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupostroda.pl/strona/jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/81