Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie
http://pupostroda.pl/strona/kierownik-filii-w-moragu/192

Kierownik Filii w Morągu

Funkcję Kierownika Filii w Morągu Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie sprawuje:

 

Telefon:
Sekretariat, pokój 32, tel. 89 757-91-00

Kierownik Filii nadzoruje i odpowiada za działalność następujących komórek organizacyjnych:
- Referat Rynku Pracy,
- Referat Pośrednictwa Pracy Ewidencji i Świadczeń,
- samodzielne stanowisko ds. rozliczeń finansowych,
- samodzielne stanowisko ds. informatyki i statystyki,
- samodzielne stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych,

Do kompetencji Kierownika Filii w Morągu należy w szczególności:

1) planowanie, wytyczanie kierunków działania i organizacja pracy podległych komórek organizacyjnych,
2) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora,
3) zawieranie w imieniu Starosty umów cywilnoprawnych w celu wykonywania zadań określonych w ustawie,
4) wydawania w imieniu Starosty decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym,
5) współpraca z rządową administracją ogólną, organami samorządów terytorialnych, związkami zawodowymi, organizacjami bezrobotnych, pracodawcami i organizacjami pracodawców, instytucjami szkolącymi oraz innymi partnerami zewnętrznymi działającymi w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia i tworzenia miejsc pracy,
6) współdziałanie z Powiatową Radą Zatrudnienia/Powiatową Radą Rynku Pracy w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom bezrobocia,
7) dysponowanie środkami FP w ramach przyznanych limitów.