Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie
http://pupostroda.pl/strona/posrednictwo-pracy-krajowe/65

Pośrednictwo pracy krajowe

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:

Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców realizowane jest nieodpłatnie, zgodnie z zasadami;

Publiczne służby zatrudnienia realizują nieodpłatne usługi pośrednictwa pracy w celu pomocy pracodawcom w uzyskaniu odpowiednich kandydatów do pracy.

 

Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu. Pracodawca zgłaszając ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Oferta pracy, w związku z którą pracodawca nie wyraził zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację, może być udostępniona w pełnym zakresie wyłącznie tym bezrobotnym lub poszukującym pracy, którzy spełniają wymagania określone w ofercie i których powiatowy urząd pracy kieruje do pracy u tego pracodawcy.

Zgłoszenie wolnego miejsca pracy powinno zawierać następujące informacje:

Powiatowy Urząd Pracy nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca:

  1. zawarł w ofercie wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, o przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną
  2. w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.

Pracodawcy zgłaszający wolne miejsce pracy, po rozmowie z pośrednikiem pracy, przyjmującym zgłoszenie, wybierają sposób realizacji zgłaszanej oferty pracy. Krajowa oferta pracy jest upowszechniana w formie, która:

Oferty pracy wpływające do PUP na bieżąco umieszczane są :