Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

REFUNDACJA CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

 

►Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia – oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę lub przedsiębiorcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie bezrobotnych w wieku do 30 roku życia .

Podczas takiego zatrudnienia urząd pracy zwraca pracodawcy lub przedsiębiorcy część kosztów poniesionych przez pracodawcę lub przedsiębiorcę na wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej do 30 roku życia, skierowanej przez urząd, w wysokości uprzednio uzgodnionej w umowie.

termin rozpatrzenia wniosku zgodnie z kpa do 30 dni (z wymaganą kompletną dokumentacją)

 

Refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Starosta nie może zawrzeć umowy z pracodawcą, u którego w okresie ostatnich 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 

Pracodawca lub przedsiębiorca może skorzystać z dofinansowania przez:

- okres do 12 miesięcy - otrzymać zwrot części poniesionych kosztów wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie w kwocie nie przekraczającej minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia, uzgodnionej w umowie.

 

Starosta, kierując bezrobotnego w wieku do 30 roku życia, ma obowiązek wziąć pod uwagę jego wiek, stan zdrowia oraz rodzaje uprzednio wykonywanej pracy, dla którego(ych) ustalono profil pomocy II zgodnie z art. 33 ust.2c pkt 2 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Pracodawca lub przedsiębiorca jest zobowiązany zgodnie z zawartą umową do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego w wieku do 30 roku życia przez okres 12 –stu miesięcy dokonywania refundacji oraz okres dalszych 12-stu miesięcy – po zakończeniu refundacji części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne

 

W przypadku niewywiązania się z warunku utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez wymagany okres - objęty refundacją oraz odpowiednio okres dalszych 12-stu miesięcy po zakończeniu refundacji, powoduje dla pracodawcy lub przedsiębiorcy obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

 

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu dalszych 12-stu miesięcy zatrudnienia, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

 

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione miejsce pracy pracodawca lub przedsiębiorca zwraca uzyskaną pomoc w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego w wieku do 30 roku życia przez urząd pracy na zwolnione u pracodawcy lub przedsiębiorcy stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres zatrudniania uprzednio skierowanego bezrobotnego.

 

- Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 149 z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis Dz.UE L 352/1 z 24.12.2013r.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.03.2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. 2010 Nr 53 poz.311 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późniejszymi zmianami)

 

Autor: Adam Krawiec
Strona dodana przez: Adam Krawiec (2016-01-08 13:07:30)
Zredagowana przez: Adam Krawiec (2017-10-04 12:15:13)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupostroda.pl/strona/refundacja-czesci-kosztow-poniesionych-na-wynagrodzenia-oraz-skladki-na-ubezpieczenia-spoleczne-skierowanych-bezrobotnych-do-30-roku-%C5%BCycia/220