Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników z rezerwy KFS

Ostróda, dn. 9 sierpnia 2017 r.

Oznaczenie spraw:

CAZ.DRP.656.71.2017.TJ

 

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie informuje, że w związku z otrzymaniem środków KFS na 2017 r. w ramach rezerwy (kwota 106000,00 zł.)

w okresie od dnia 11 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.

przeprowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.) otrzymane środki z KFS mogą być przeznaczone na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracodawcy i pracowników spełniających łącznie jeden z priorytetów Ministra i jeden z priorytetów Rady Rynku Pracy.

Priorytety Ministra:

a) wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

b) wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,

Priorytety Rady Rynku Pracy:

a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);

b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;

d) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978).

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MRPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 639 ze zm.) przy rozpatrywaniu wniosków brane pod uwagę będą następujące elementy:

  1. 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na rok 2017 r.;
  2. 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
  3. 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do finansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
  4. 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
  5. 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
  6. 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
  7. 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2 m ustawy.

Uwaga:

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie: Dokumenty do pobrania

Wnioski rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku w urzędzie.

Aktualność dodana przez: Adam Krawiec (2017-08-09 14:17:42)
Data wydarzenia : 2017-08-09
Data publikacji : 2017-08-09

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupostroda.pl/wydarzenie/54/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-ksztalcenia-ustawicznego-pracownikow-z-rezerwy-kfs